Vineri, 10 iunie 2011
 Arhiva Stiri
Informare Congres si Consiliul Director U.C.M.R. 29.05.2011
 
 
Nr. 4/10.06.2011
 
 INFORMARE
 
 
In cadrul sedintei Congresului Extraordinar al UCMR desfasurata in data de 29.05.2011, incepand cu ora 10,00, la Sarata Monteoru, judetul Buzau, au fost discutate si aprobate urmatoarele:
 
1. Modificarea Statutului UCMR conform documentului atasat, astfel incat federatia sa aiba organe de conducere coerente, flexibile si functionale, contribuind la cresterea notorietatii UCMR.
2. Mandatarea Biroului Executiv in vederea alegerii membrilor Comisiei de Cenzori si selectarii ofertelor primite de la experti contabili.
3.Mandatarea secretarului general UCMR in vederea inregistrarii tuturor modificarilor la Statutul federatiei.
 
In cadrul sedintei Consiliului Director al UCMR desfasurata in data de 29.05.2011, incepand cu ora 12,00, la Sarata Monteoru, judetul Buzau, au fost discutate si aprobate urmatoarele:
 
1.  Se aproba organigrama UCMR cu urmatoarea componenta:
-    Departament PR: Madalina Calcan, Nicolae Dediu
-    Purtator de cuvant: Florentina Stanescu
-    Departament IT
2.  Alegerea vicepresedintilor astfel: Valentin Trifescu; Gabriela Ichim; Lucian Enache; Aurelian Antonio Iordan; Camelia Gagu; Valentina Popescu; Angelica Mocan; Laura Pop; Gabriela Zoana; Dorin Badulescu – primvicepresedinte.
 
In cadrul sedintei Biroului Executiv al UCMR desfasurata in data de 29.05.2011, incepand cu ora 13,00, la Sarata Monteoru, judetul Buzau, au fost discutate si aprobate urmatoarele:
 
1.  Alocarea zonelor de responsabilitate a vicepresedintilor.
2.  Imbunatatirea comunicarii cu mediatorii si cu organisme terte, prin intocmirea unui sondaj de opinie care sa releve problemele reale ale mediatorilor, precum si prin deschiderea de admitere de noi membri prin formular on-line. Responsabili: Gabriela Ichim, Laura Pop, Nicolae Dediu.
3.      Completarea bazei de date UCMR. Responsabili: Dorin Badulescu, Camelia Gagu, Camelia Podaru. Toate comunicarile se fac on-line la adresa office@ucmro.ro.
4.      Editarea de catre Formare in Mediere Mugur Mitroi a primei culegeri de spete in mediere, in parteneriat cu UCMR, prin centralizarea hotararilor judecatoresti si a acordurilor de mediere transmise de mediatori. Scopul: practica unitara, astfel incat UCMR sa se afirma ca partener viabil pentru implementarea protocolului incheiat cu Consiliul Superior al Magistraturii. Toate comunicarile se fac on-line la adresa de mail mugurmi@yahoo.com.

 

Mugur Bogdan Mitroi
PREȘEDINTE
 
 
 
 
CONGRESUL EXTRAORDINAR AL V-LEA AL UCMR
SARATA MONTEORU, JUD. BUZAU
29.05.2011, ORA 10,00
 
 
PROPUNERI DE MODIFICARE A STATUTULUI U.C.M.R.
 
 
CAPITOLUL 6
CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA FEDERAȚIEI
Text actual:
 
ART. 6.2
Congresul Federației este organul suprem de conducere a UCMR.
Membrii Consiliului Director și secretarul general sunt membrii de drept ai congresului. Din Congresul UCMR pot face parte și doi delegați din partea fiecărei asociații membre.            
Congresul se convoacă de Consiliul Director prin președintele UCMR cel puțin o dată pe an.
Convocarea Congresului Federației va fi făcută în scris prin orice mijloace susceptibile de confirmare, cu 15 zile înainte de data ședinței.
Congresul este legal constituit dacă sunt reprezentate cel puțin jumătate plus unu din numărul asociațiilor membre ale Federației.
Ședințele Congresului Federației sunt conduse de președintele federației sau în lipsa acestuia de persoana imputernicita de Consiliul Director.
Secretarul Prezidiului Congresului Federației va întocmi procesul verbal de desfășurare al Congresului în care se vor consemna ordinea de zi, discuțiile purtate, hotărârile adoptate si orice alte activitati desfasurate în Congres. Procesul verbal va fi înregistrat și depus la sediul UCMR.
 
Text modificat:
 
ART. 6.2
Congresul Federației este organul suprem de conducere a UCMR.
Membrii Consiliului Director și secretarul general sunt membrii de drept ai congresului. Din Congresul UCMR pot face parte și doi delegați din partea fiecărei asociații membre.            
Congresul se convoacă de Consiliul Director prin președintele UCMR cel puțin o dată pe an.
Convocarea Congresului Federației va fi făcută în scris prin orice mijloace susceptibile de confirmare, cu 15 zile înainte de data ședinței.
Congresul este legal constituit dacă sunt reprezentate cel puțin jumătate plus unu din numărul asociațiilor membre ale Federației.
Ședințele Congresului Federației sunt conduse de președintele federației sau în lipsa acestuia de primvicepresedintele UCMR.
Secretarul Prezidiului Congresului Federației va întocmi procesul verbal de desfășurare al Congresului în care se vor consemna ordinea de zi, discuțiile purtate, hotărârile adoptate si orice alte activitati desfasurate în Congres. Procesul verbal va fi înregistrat și depus la sediul UCMR.
Text actual:
 
ART.6.2.1
Congresul Federației are următoarele competente:
 
6.2.1.1. alege și revoca președintele UCMR
6.2.1.2. validează membrii Consiliul Director al UCMR si stabileste atributiile Consiliului Director, altele decât cele prevăzute în prezentul Statut
6.2.1.3. alege și revocă comisia de cenzori
6.2.1.4. analizează și decide admiterea și excluderea de asociați
6.2.1.5. stabilește strategii și obiectivele generale ale federației
6.2.1.6. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, descărcarea de gestiune
6.2.1.7. hotărăște înființarea de filiale ale federației
6.2.1.8. decide dizolvarea și lichidarea federației.
6.2.1.9. stabilește cuantumul contribuției la bugetul federației
6.2.1.10. modifică statutul federației
6.2.1.11. orice alte atribuții prevăzute de lege
Hotărârile Congresului se iau cu votul a jumatate plus unu din membrii prezenți, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în prezentul statut.
 
Text modificat:
 
ART.6.2.1
Congresul Federației are următoarele competente:
6.2.1.1. alege și revoca președintele UCMR
6.2.1.2. validează membrii Consiliul Director al UCMR si stabileste atributiile Consiliului Director, altele decât cele prevăzute în prezentul Statut
6.2.1.3. alege și revocă comisia de cenzori
 
 
6.2.1.4. stabilește strategii și obiectivele generale ale federației
6.2.1.5. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, descărcarea de gestiune
 
 
6.2.1.6. decide dizolvarea și lichidarea federației.
6.2.1.7. stabilește cuantumul contribuției la bugetul federației
6.2.1.8. modifică statutul federației
6.2.1.9 orice alte atribuții prevăzute de lege.
Hotărârile Congresului se iau cu votul a jumatate plus unu din membrii prezenți, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în prezentul statut.
Text actual:
 
ART.6.3.7.
Atribuțiile Consiliului Director sunt:
6.3.7.1   trasează direcțiile de activitate și urmărește modul în care s-au realizat acestea.
6.3.7.2.prezintă Congresului raportul de activitate pentru perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociaților.
6.3.7.3. aprobă schimbarea sediului federației
6.3.7.4.încheie acte juridice în numele și pe seama federației
6.3.7.5.aprobă organigrama și politica de personal ale federației
6.3.7.6.aproba statele de functii si nivelul de salarizare
6.3.7.7.aduce la îndeplinire hotărârile Congresului
6.3.7.8.intreprinde alte măsuri necesare bunei desfășurări a activității federației.
 
 
 
 
6.3.7.9. orice alte sarcini, prevăzute de lege.
 
Consiliul Director isi alege trei vicepresedinti dintre membrii sai. (Consiliul Director va alege dintre membrii săi, cu majoritate simpla de voturi, trei vicepreședinți ai UCMR, pe o perioadă de 2 ani), pe o perioadă de 2 ani)
 
Text modificat:
 
ART.6.3.7.
Atribuțiile Consiliului Director sunt:
6.3.7.1.trasează direcțiile de activitate și urmărește modul în care s-au realizat acestea.
6.3.7.2.prezintă Congresului raportul de activitate pentru perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociaților.
 
6.3.7.3.încheie acte juridice în numele și pe seama federației
 
 
 
 
6.3.7.4.aduce la îndeplinire hotărârile Congresului
6.3.7.5.intreprinde alte măsuri necesare bunei desfășurări a activității federației.
6.3.7.6.solutioneaza contestatiile formulate in temeiul art. 6.4.1 impotriva deciziilor adoptate de Biroul Executiv in exercitarea atributiilor prevazute de art. 6.4.1.3., 6.4.1.4 si 6.4.1.5.
6.3.7.7. orice alte sarcini, prevăzute de lege.
 
Consiliul Director isi alege un primvicepresedinte si noua vicepresedinti dintre membrii sai. (Consiliul Director va alege dintre membrii săi, cu majoritate simpla de voturi, un primvicepresedinte si noua vicepreședinți ai UCMR, pe o perioadă de 2 ani)., pe o perioadă de 2 ani).
 
Text actual:
 
ART.6.4.
Biroul Executiv este format din președintele UCMR, cei trei vicepresedinti ai Consiliului Director si alti cinci membri. Acesta alege un secretar general care nu este membru nici al Biroului Executiv, nici al Consiliului Director.
Președintele UCMR este și președintele Biroului executiv.
 
 
Text modificat:
 
ART.6.4.
Biroul Executiv este format din președintele UCMR, un primvicepresedinte si cei noua vicepreședinți ai Consiliului Director. Acesta alege un secretar general care nu este membru nici al Biroului Executiv, nici al Consiliului Director.
Președintele UCMR este și președintele Biroului executiv.
 
 
Text actual:
 
ART.6.4.1.
Atribuțiile Biroului Executiv sunt:
6.4.1.1.conduce activitatea curentă a federației între două întâlniri ale Consiliului Director
6.4.1.2.realizează orice acte de administrare a federației
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.1.3.îndeplinește orice alte atribuții delegate de Consiliul Director sau de Congres.
 
 
Text modificat:
 
ART.6.4.1.
Atribuțiile Biroului Executiv sunt:
6.4.1.1.conduce activitatea curentă a federației între două întâlniri ale Consiliului Director
6.4.1.2.realizează orice acte de administrare a federației
6.4.1.3.analizeaza si decide admiterea si excluderea de asociati
6.4.1.4.hotaraste infiintarea de filiale ale federatiei
6.4.1.5.aproba schimbarea sediului federatiei
6.4.1.6.aproba organigrama si politica de personal ale federatiei
6.4.1.7.aproba statele de functii si nivelul de salarizare
6.4.1.8. îndeplinește orice alte atribuții delegate de Consiliul Director sau de Congres.
 
Impotriva deciziilor adoptate de Biroul Executiv in exercitarea atributiilor prevazute de art. 6.4.1.3, 6.4.1.4 si 6.4.1.5 orice asociatie membra UCMR interesata poate formula contestatie in termen de 10 zile de la data deciziei.
 
Text actual:
 
ART.6.5.2
În caz de incapacitate temporară de exercitare a atribuțiilor de către Președinte acestea vor fi îndeplinite de unul dintre vicepreședinți, desemnat de Biroul Executiv.
  
 
Text modificat:
 
ART.6.5.2
În caz de incapacitate temporară de exercitare a atribuțiilor de către Președinte acestea vor fi îndeplinite de primvicepresedinte.


 
© Uniunea Centrelor de Mediere din Romania