Vorbitori Congres

 

Vorbitori congres

 

Mediatorul intențional și zona pa?nicã - Adepeju O. Solarin (Nigeria)
Aceastã sesiune va angaja participanții în metoda Cercului de Justi?ie Restorativã ?i Conciliere. Este o metodã care oferã un forum pentru dialog p?rților diferite și opuse, într-un mod care permite sinelui cel mai bun al tuturor participanților s? apar?. Acest forum utilizeazã ritualul, pove?tile, responsabilitatea colectiv? și luarea deciziilor pe baza consensului. Cercul este util mai ales pentru mediatori, datorit? capacit?ții sale structurale de a distribui puterea prin intermediul unui model de piese vorbitoare.

Diasporele în dialog: reconciliere și construirea capacit?ților în comunit?țile de refugiați din întreaga lume. Dr. Barbara Tint (SUA)
Acest workshop prezint? Proiectul de Dialog cu Diaspora: 5 ani de eforturi pentru consolidarea dialogului, a formãrii și a eforturilor de construire capacitã?ilor în comunit?țile de refugiați din Africa. Modelul rezultat și manualul sunt aplicate în prezent unei game largi de popula?ii care ?i-au exportat conflictele istorice în diaspora. Este prezentat un model de dialog, tranziție și reconciliere comunitarã astfel încât alții s? îl poat? utiliza, reproduce și transforma aceastã activitate în alte contexte.

Medierea Online, consolidarea rolului mediatorilor Kitty Duell (Olanda)
Discuția se concentreazã pe urm?toarele întreb?ri: Cum și când poate fi aplicatã medierea online? Principiile medierii profesionale se aplic? atât offline, cât și online? Care este rolul instrumentelor online în crearea unor condiții de concurenț? mai egalã și consolidarea autonomiei? Poate fi eficientã mediere online, dac? p?rțile nu sunt prezente fizic? Cum poate fi construitã încrederea online - și cum î?i pot adapta mediatorii aptitudinile offline la mediul on-line?

Zonele de conflict, zonele de pace: Tehnologie, ODR și construirea p?cii
Dr. John Haas (SUA)
Tehnologia joac? acum un rol cheie în rezolvarea conflictelor, indiferent dac? acest termen se refer? la procesul formal de mediere realizat online (ODR), la conferințele video, live stream sau utilizarea mediilor sociale pentru a promova construirea p?cii. Aceast? sesiune demonstreaz? utilizarea a trei tehnologii în timp real pentru a ajuta la soluționarea litigiilor.

Negocierea și medierea transculturalã
Mark K. Ameli Esq. (Iran / SUA)
O problem? cu care comunitatea internațional? se confrunt? de multe ori, atunci când are de-a face cu diferite culturi, este eșecul de a recunoaște diferențele culturale care pot duce la neînțelegeri, prejudec?ți și p?rtiniri, dar și dispute ulterioare. Acest seminar se va concentra asupra recunoa?terii unor astfel de diferențe, identificarea prejudecã?ilor și modul în care mediatorii pot ajuta p?rțile într-un litigiu pentru a atinge rezoluția.

De ce mediatorii și constructorii de pace au un interes legitim în p?strarea libert?ții de ex-primare și promovare a democrației participative. Ashok Panikkar (India)
Aceast? sesiune exploreaz? rolul mediatorilor în crearea unei culturi a dialogului și a democrației. Libertatea de exprimare este fundamentul dialogului deschis și angajamentului civic și, în cazul în care este erodat, va avea un efect d?un?tor asupra proceselor de luare a deciziilor de colaborare. Dac? noi, ca ?i domeniu, vrem sã devenim relevan?i la nivel global și s? nu fim limita?i la soluționarea litigiilor minore, ar trebui s? ne facem auziți ori de câte ori drepturile la libertatea de exprimare și alegere individual? sunt amenințate.

Rolurile mediatorului și diferitele forme de mediere folosite în consolidarea p?cii inter-comunitare în Irlanda de Nord. Alan Ruddock (Irlanda de Nord)
Prin aceast? sesiune dorim s? explorãm rolurile mediatorului și diferitele forme de mediere pe care TIDES Training le-a folosit în consolidarea p?cii intercomunitare în Irlanda de Nord. Prin utilizarea mass-media vizuale ?i activitã?ilor experimentale, vom explora percepția TIDES privind contextul politic actual din Irlanda de Nord. Vom analiza modelele teoretice proiectate de TIDES, punerea acestora în practic? și vom reflecta asupra succeselor și provoc?rilor practicii noastre.

Cross-training to Bridge Cultural Divides to Bridge Religious Divides to Build Community.
Dave Joseph (SUA)
În acest workshop experien?ial, participanții vor avea ocazia s? înțeleag? și s? se angajeze în provoc?rile legate de dezvoltarea formãrii trans-culturale a formatorilor. În ultimul deceniu, au existat 15.000-20.000 decese în nordul Nigeriei, din cauza focarelor sporadice de violenț? creștin-musulmanã. IMC și PCP sunt partenere într-un proiect finanțat de USAID pentru a construi capacitã?ile de adaptare, coexistențã și comunitate, pe mãsurã ce violența este redusã, iar cele dou? organizații vor instrui formatori pentru a promova umanitatea comunã.

Cum sã creezi, sã organizezi și sã desf?șori dialoguri pe probleme politice: Experiența Atena
Kenneth Cloke (SUA)

Participanții vor înv?ța principiile de baz? ale dialogului, inclusiv cum s? proiecteze și s? organizeze un dialog pe probleme politice și sã analizeze experiența MBB în desf?șurarea unui dialog privind imigrația în Atena, în aprilie 2013.

Cum pot Centrele de Mediere comunitare sã construiascã o comunitate: Proiectul Israel

Rachel Wohl, Esq. (SUA)

Proiectul Israel are dou? p?rți: documentarea activitã?ii transculturale  inovative de construire a unei comunitã?i, realizatã de centrele de mediere comunitarã din cele mai diverse domenii ale Israelului, și asocierea acestor centre de mediere cu cele din SUA și alte ț?ri pentru înv?țarea în comun. Vorbitori din Israel și SUA vor descrie succesele și lecțiile înv?țate în cazul abordãrii proactive cât și reactive a conflictelor în comunit?țile lor, plus primele rezultate ale parteneriatelor de înv?țare.

Dezvoltarea unui capitol MBB sustenabil
Scott Martin (SUA)
Crearea unui capitol MBB energetic și sustenabil necesit? viziune, structurã, comunicare și valoare. MBB-LA a reunit mediatori și profesioni?ti în domeniu în zona Los Angeles, încã de la începutul MBB. Menținerea interesului și participarea necesit? creativitate continuã și o bunã organizare. Sunte?i invita?i sã participa?i la discuția noastr? cu privire la modul de creare și susținere a aceastei pãr?i importante a MBB.

Construirea unitã?ii pentru alegeri pașnice în Sierra Leone: un succes MBB în domeniu
Loretta Raider (SUA)

Aceast? sesiune interactivã va fi un amestec de teorie și experienț?, deoarece Debey Saydnee și Loretta Raider vor vorbi despre povestea de succes a activit?ții din Sierra Leone în ultimii ani și modul în care aceasta s-a extins de la colaborarea cu Fourah College din Freetown la un proiect național de consolidare a p?cii. Dac? sunteți în c?utarea unei pove?ti inspira?ionale de consolidare a p?cii, pe care sã o adãuga?i repertoriului dvs. de consolidare a p?cii și s? ave?i discuții semnificative cu colegii, aceast? sesiune vã este dedicatã.

Echipele de femei pentru menținerea p?cii: Femeile îmbunãtã?esc pacea și securitatea în Sudanul de Sud
Tiffany Easthom (Sudanul de Sud)
For?a de pace nonviolentã (NP) a stabilit echipele de sex feminin pentru prevenirea conflictelor, numite Echipele de femei pentru menținerea p?cii (WPT), în Sudanul de Sud, Caucazul de Sud și Filipine. Aceast? sesiune se va concentra pe studiul de caz al Sudanului de Sud, explorarea rolului, succeselor și provoc?rilor WPT pentru îmbun?t?țirea siguranței și securit?ții comunit?ților lor, preluând conducerea în soluționarea conflictelor non-violente și prevenirea violenței într-un mediu extrem de instabil, dominat de sexul masculin.

Dezvoltarea noastrã ca ?i constructori ai p?cii - The Mediators Beyond Borders – Experien?a Inițiativei Kenya
Gail Ervin (SUA)
Procesul de evaluare a Inițiativei Kenya și propunerea de proiect au stabilit un nou standard pentru proiectele MBB de dezvoltare a capacit?ților prin integrarea practicilor și principiilor inovative de consolidare a p?cii. Utilizând Inițiativa Kenya ca studiu de caz, acest workshop va ajuta voluntarii MBB s? înțeleag? modul în care ace?tia pot traduce propriile abilit?ți din cultura lor de origine pentru construirea p?cii în domeniu, și ce pot și ce ar trebui s? fac? s? se dezvolte și s? se preg?teasc? analize de proiecte ?i propuneri de înalt? calitate și cuprinz?toare.

Genul și stereotipurile legate de sex în construirea pãcii ?i procesul de mediere
Dr. Gal Harmat (Israel)
Prezentarea va utiliza analize de gen pentru a examina experien?ele femeilor ?i bãrba?ilor palestinienil și evrei, facilitatori de grup și participanți la întâlniri de mediere care au avut loc în ultimii 10 de ani. Cercetarea calitativ? abordeaz? dou? teme principale: deconstrucția stereotipurilor naționale și transformarea lor în stereotipuri bazate pe gen. Lucrarea analizeaz? relațiile inegale de gen între b?rbați și femei în medierea dedicatã consolidãrii p?cii și mapeazã inegalitatea de gen.

Schimbare genului în procesul de mediere: importanța recunoașterii și redresãrii dezechilibrului de gen în procesul de mediere
Susan Harwood, PhD (Australia)
PhD Susan Harwood este un mediator și cercet?tor instruit, cu experienț? semnificativ? în practicarea egalitã?ii de sex. În aceast? sesiune practic?, ea se bazeaz? pe o experienț? bogat? în integrarea dimensiunii de gen și activitatea acesteia cu o gam? larg? de organizații pentru a identifica impactul diferențial al practicilor de gen la femei (și b?rbați). Ea demonstreaz? cum și de ce practicile de mediere aparent neutre, pot duce în continuare la rezultate care s? reflecte practicile de gen ale organizațiilor, comunit?ților și guvernelor.

"Negociere, mediere și gen - ce ne spun studiile ?i practica mondialã real?"
Dana Moldovan și Victoria Gray (SUA)
Vom explora diferențele de gen în negociere privind procesul de negociere în ansamblul sãu, diferențele de gen și modul în care diferențele de gen și aștept?rile societ?ții influențeaz? procesul de negociere. Vom introduce modelul grupului mic etajat ca o metod? eficient? pentru accelerarea litigiilor mari de grup care implic? probleme complexe și culturi ale p?rților concurente interesate. Alãtura?i-vã nouã într-o sesiune interactiv? de transformare a modului în care lucrați.

Metode de contruire a pacii în diferite culturi: Variabilele adaptabilitã?ii culturale și diferențele de gen
Garry Bailey (SUA)
Aceast? sesiune scoate în evidenț? cele mai importante variabile, testate în cercetare, care prezic succesul sau eșecul conciliatorilor în adaptarea la diferite culturi. Femeile și b?rbații, de asemenea, tind s? fie diferi?i unii de ceilal?i în ceea ce prive?te abilit?țile lor tipice de adaptare la alte culturi. Aceastã sesiune va diferenția între abilit?ți variate în func?ie de genul și oferã participanților oportunit?ți de a practica comportamentul intercultural în func?ie de gen.

Rotary și pacea: povești de succes, oportunit?ți și provoc?ri
Marios Antoniu
Reprezentanții Fundației Rotary și absolven?ii bursei Rotary vor prezenta activitatea Rotary în domeniu soluțion?rii conflictelor și construirea p?cii. Absolven?ii bursei Rotary vor vorbi despre experiența studiului în str?in?tate la diferitele centre de pace Rotary din întreaga lume ?i proiectele pe care le-au inițiat. Reprezentan?ii Funda?iei Rotary vor vorbi despre munca lor și oportunit?țile oferite de RF pentru a promova proiectele de pace locale și internaționale.

Femeile mediator: Conducând ini?iativele globale
 Joan Goldsmith (SUA)
Într-un deceniu în care femeile își asum? roluri de lider pe scena mondial?: câștigarea Premiului Nobel pentru Pace, ac?ionând în calitate de șefi de stat și asumându-?i poziții în organizații dedicate diverselor misiuni, femeile mediator au responsabilitatea de a crea inițiative pentru soluționarea pașnic? a conflictelor în comunit?țile locale și în arenele globale.
Aceastã prezentare analizeaz? șase competențe pe care femeile mediator le pot oferi pentru a rezolva conflictele. Sunt analizate cinci strategii pentru dezvoltarea unei femei mediator puternice.


 
© Uniunea Centrelor de Mediere din Romania