Sambata, 1 iunie 2013
 Arhiva Comunicate de presa
Biroul executiv al UCMR, Predeal 14 iulie 2012

 

INFORMARE
Privind sedinta Biroului Executiv al Uniunii Centrelor de Mediere din Romania din Predeal, 14.07.2012

 

Biroul Executiv al Uniunii Centrelor de Mediere din Romania, reunit in sedinta din data de 14 iulie 2012 din Predeal, a hotarat urmatoarele:
 
1. Adoptarea Rezolutiei privind standardul U.C.M.R. pentru procedura obligatorie a informarii prealabile gratuite si pentru limitele acesteia, prin recomandarea unui model de proces-verbal de informare gratuita, a continutului informarii gratuite, a modelului si continutului contractului de pre-mediere (Anexa 1). Rezolutia adoptata conform celor de mai sus va fi comunicata prin newsletterul UCMR si transmisa oficial catre Consiliul de Mediere, cu propunere de adoptare la nivel national in baza standardului UCMR prin includere in Statutul mediatorului.
 
2. Au fost aprobate cererile de afiliere la Uniune formulate de: Asociatia Mediatorilor Transilvania din Sibiu, Centrul de Mediere Muntenia din Ploiesti, Asociatia Profesionala de Mediere “Pro Pact” din Oradea, Centrul de Mediere Muntenia Sud din Alexandria, Asociatia STARS – Social Training and Antreprenorial Research din Bucuresti.
 
3. Au fost prezentate proiectele depuse pentru finantarea activitatilor U.C.M.R. si a unor centre partenere
a. „Crearea unei retele a mediatorilor europeni”
b. „Informarea inseamna putere”
c. „Prin mediere la pace sociala”
 
4. A fost adoptata Rezolutia privind propunerea de descentralizare a Consiliului de Mediere din Romania, prin infiintarea de organisme judetene aflate in subordinea Consiliului de Mediere si mandatate de acesta cu atributii la nivelul autoritatilor locale judetene, autofinantate din veniturile obtinute din activitatea proprie (Anexa 2). Rezolutia adoptata in acest sens va fi comunicata prin newsletterul UCMR si transmisa oficial catre Consiliul de Mediere, cu propunere de includere in Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Mediere din Romania.
 
 
Presedinte UCMR
Mugur Bogdan Mitroi

 

REZOLUTIA NR. 1 DIN 14 IULIE 2012
STANDARDUL U.C.M.R. PRIVIND CONTINUTUL INFORMARII PREALABILE OBLIGATORII
 
 
Uniunea Centrelor de Mediere din Romania adopta Rezolutia privind standardul recomandat al U.C.M.R. pentru procedura obligatorie a informarii prealabile gratuite si pentru limitele acesteia, prin recomandarea unui model de proces-verbal de informare gratuita, a continutului informarii gratuite, a modelului si continutului contractului de pre-mediere, astfel:
 
In vederea respectarii prevederilor legale, mediatorul va transmite catre partea/partile prezente informatiile generale cu privire la materia medierii, conform urmatorului continut recomandat:
ð       Cadrul legislativ
ð       Definitia medierii
ð       Rolul mediatorului
ð       Principiile medierii (impartialitate, neutralitate, confidentialitate, character voluntar)
ð       Avantajele medierii (rapiditate; eficienta; costuri); N.B. In cazul in care sunt prezenti avocati, se vor prezenta si avantajele medierii pentru avocati
ð       Acordul de mediere (cum poate fi folosit de parti)
Informarea prealabila gratuita va avea un caracter impersonal, fara referire la speta partii/partilor prezente. Mediatorul va elibera gratuit un proces-verbal de informare.
 
Mediatorii vor tine evidenta proceselor verbale de informare gratuita, datate, numerotate si insotite de copia documentelor de identitate a/ale partii/partilor prezente.
 
Orice demers suplimentar efectuat de mediator in mod personalizat, cu privire la speta proprie a partii/partilor prezente la informare, nu intra in categoria informarii prealabile gratuite, iar mediatorul va percepe onorariu in temeiul contractului de pre-mediere/mediere. 
 
Rezolutia adoptata va fi comunicata prin newsletterul UCMR si transmisa oficial catre Consiliul de Mediere, cu propunere de adoptare la nivel national in baza standardului UCMR prin includere in Statutul mediatorului.
 
MODEL RECOMANDAT
PROCES VERBAL DE INFORMARE GRATUITA
PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII
 
Nr. _____din data de ____________
 
În cadrul sedintei de informare privind procedura de mediere în care d-na/dl. _____________________________ are calitatea de mediator,
a/au participat:
 
1. Dl/Dna………………………….……………., domiciliat(ă) în………................, Str…………............................, nr.......,bl…......, et……, ap…..., județul......................., identificat prin C.I./B.I. seria……, nr…..…, CNP …………………………………
 
2. Dl/Dna……………………………….……..…., domiciliat(ă) în…………..........., Str…………........................., nr…...., bl........, et….., ap…..., județul......................., identificat prin C.I./B.I. seria……, nr.………, CNP …………………………………
 
Aspectele asupra caruia a fost efectuata informarea gratuita sunt:
 
ð        Cadrul legislativ
ð        Definitia medierii
ð        Rolul mediatorului
ð        Principiile medierii (impartialitate, neutralitate, confidentialitate, caracter voluntar)
ð        Avantajele medierii (rapiditate; eficienta; costuri)
ð        Acordul de mediere (cum poate fi folosit de parti)
 
Partea/partile au fost informate gratuit cu privire la mediere si avantajele acesteia conform Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, modificată si completată, a Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor si a Legii nr. 115/2012.
 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, în …… exemplare.
 
Părți,
1.…………………………                                                              2. …………………………                                                       
Mediator,
                                                   ……………………………
 
 
 
 
 
      MODEL RECOMANDAT
CONTRACT DE PREMEDIERE
Nr. …….. din ….. 201..
 
1.     Încheiat între
          A. MEDIATOR(I)
........................................................................................., cu sediul în ......................, str. ..............................., nr....., cod ........................, jud............................, înregistrat în Registrul național al formelor de exercitare la poziția nr.1, având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ..............................., cont bancar nr. ...................................................., deschis la Banca ___________, prin domnul/doamna ....................................., în calitate de mediator autorizat, pe de o parte
 
{în cazul comedierilor, se completează datele fiecărui mediator și forme de exercitare conform modelului de mai sus}
și
B. SOLICITANT(I)
B1. Dl/Dna ………………………………..............................…………. , domiciliat(ă) în ……….................., str…………..................., nr......, bl...., ap ..... , județul......................, identificat  prin CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., nr……, cod ………………………, jud......................................, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. ....................................................................., deschis la Banca ___________, prin ………………………, în calitate de …………………………….
 
B2. Dl/Dna ………………………………..............................…………. , domiciliat(ă) în ……….................., str…………..................., nr......, bl...., ap ..... , județul......................, identificat  prin CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., nr……, cod ………………………, jud......................................, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. ....................................................................., deschis la Banca ___________, prin ………………………, în calitate de …………………………….
 
{în cazul în care numărul părților este mai mare de doi se completează datele fiecărei părți conform modelului de mai sus}
 
care au convenit la încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor prevăzute de Legea Nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, modificata si completata.
 
 
 
 


PREAMBUL
Avand in vedere faptul ca mediatorul este o persoana neutra si imparțiala;
Avand in vedere faptul ca Solicitantul/ii a/au parcurs procedura de informare gratuita si a/au solicitat efectuarea demersurilor suplimentare in vederea inițierii procedurii de mediere, se incheie prezentul contract.
 
Art.1 Obiectul contractului:
Efectuarea demersurilor suplimentare ulterioare procedurii informarii gratuite prevazute de legea nr. 192/2006 si legea nr. 115/2012, având drept scop inițierea procedurii de mediere, precum si acceptarea medierii de către :
 
Dl/Dna …………..................................................………………………………. , domiciliat(ă) în ..............................………......................................, str…………...................................., nr......, bl..........., ap ......... , județul..............................................., identificat  prin CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., nr……, cod ………………………, jud......................, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. ........................................................, deschis la Banca ___________.
 
Art.2 Onorariul
2.1. Onorariul convenit este în sumă de.................ROL/EURO/USD/etc, și reprezintă contravaloarea prestațiilor și cheltuielilor pe care mediatorul le avanseză pentru efectuarea demersurilor ce fac obiectul prezentului contract.
2.2. Dacă pe parcursul procedurii de premediere apar cheltuieli neprevăzute, efectuate în interesul solicitantului, cu acordul acestuia, se va încheia o anexă la prezentul contract.
 
          Art.3 Drepturile si obligațiile mediatorului:
          3.1 Mediatorul are obligatia:
          a) să informeze solicitantul cu privire la demersurile aplicabile in cazul acestuia, pentru ca acesta să înteleaga scopul, limitele și efectele demersurilor sale;
          b) să se asigure că se respectă libertătile, demnitatea și viața privată a părtilor;
          c) să refuze preluarea cazului dacă află de împrejurari ce îl impiedică să fie neutru și imparțial, precum și în cazul în care constată că drepturile ce urmează a fi puse în discuție nu pot face obiectul medierii;
          d) să păstreze confidențialitatea informațiilor de care ia cunostință cu ocazia procedurii prealabile.
          3.2 Mediatorul are dreptul:
          a) să facă toate demersurile legale pentru invitarea părților la mediere, cu respectarea legii medierii;
          b) să încaseze onorariul convenit.
 
          Art.4 Drepturile și obligatiile solicitantului:
          4.1 Obligațiile solicitantului:
          a) să achite cheltuielile stabilite prin prezentul contract;
          b) să păstreze confidențialitatea tuturor actelor întocmite în cadrul procedurii prealabile de mediere;
          c) să comunice cu exactitate datele părții pe care dorește să o invite la mediere cât și natura disputei;
          c) să aibă o atitudine sinceră și cooperantă pe tot parcursul derulării prezentului contract.
 
          4.2 Drepturile solicitantului:
          a) să fie informat asupra demersurilor aplicabile in cazul acestuia, pentru ca acesta să înteleaga scopul, limitele și efectele demersurilor sale;
          b) să fie asistat sau reprezentat de un avocat sau de o altă persoană.
                  
Art.5 Alte clauze
5.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către părțile în conflict cu titlu de onorariu.
5.2. Partea se angajează să respecte regulile aplicabile procedurii prealabile medierii.
............................................................................................................................................................................................
 
Art.7 Locul și data încheierii contractului de premediere
..........................................................................................
 
Art.8 Prezentul contract s-a încheiat în .............. exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatară.
 
 
 
Birou Mediator                                                          Solicitant
                            
 
 
 
 
Predeal, 14 iulie 2012

Mugur Bogdan Mitroi
Presedinte UCMR 
© Uniunea Centrelor de Mediere din Romania